Quiz wiedzy o różanej tradycji Kutna

Różana tradycja Kutna sięga początku XX wieku! A wiecie jak to się zaczęło? Gdzie i kiedy odbyła się pierwsza wystawa róż? Jeśli nie to zapraszamy Was na porcję różanych ciekawostek prosto z Kutna! Premiera o godz. 18:00 na naszym Facebooku. Wiola z domu kultury opowie Wam o naszej niezwykłej i pachnącej tradycji. Dowiecie się co z Kutnowskim Jarmarkiem Różanym mają wspólnego truskawki i pewien stary dębowy parkiet. Posłuchajcie i popatrzcie, bo znajdziecie tam niektóre odpowiedzi do quizu przygotowanego przez Krzysztofa Ryzlaka. Do wygrania sadzonki róż od najlepszych polskich producentów! Szczegóły w regulaminie poniżej. Zwycięzców poinformujemy mailowo o nagrodach (odbiór będzie możliwy w KDK w dn. 1-5 czerwca). Pamiętajcie, że quiz będzie aktywny tylko do 27 maja do godziny 12:00.

 

Quiz wiedzy o różanej tradycji Kutna

 


REGULAMIN QUIZU WIEDZY O RÓŻANEJ TRADYCJI KUTNA

Regulamin podany jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej Organizatora (www.kdk.net.pl) oraz na profilu Kutnowskiego Domu Kultury w serwisie Facebook (https://www.facebook.com/KutnowskiDomKultury).

Organizator

 1. Organizatorem quizów jest Kutnowski Dom Kultury, z siedzibą w Kutnie przy ul. Żółkiewskiego 4 (zwany dalej: Organizator).

Uczestnicy konkursu

 1. Osoba biorąca udział w quizie wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Uczestnikiem konkursu jest każda osoba fizyczna, która w dniach 21 maja do 27 maja 2020 roku do godz. 12:00 wzięła udział w konkursie quizowym. Link przekierowujący na stronę quizu będzie dostępny na Fb KDK.
 3. Osoby niepełnoletnie, które biorą udział w quizie internetowym, zobowiązane są do przesłania pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w quizie i losowaniu (zgoda może być przesłana w formie skanu dokumentu lub zdjęcia). Dokonać tego należy na adres: sekretariat@kdk.net.pl
 4. Pracownicy Kutnowskiego Domu Kultury w Kutnie oraz członkowie ich najbliższych rodzin lub w jakikolwiek sposób zaangażowane w przygotowanie quizu nie mogą brać udziału w konkursie.

Zasady konkursu

 1. Quiz będzie przeprowadzony w dniach 21 – 27 maja 2020r do godz. 12:00.
 2. Zwycięża uczestnik, który w najkrótszym czasie odpowie poprawnie na jak największą liczbę pytań.
 3. W przypadku zdobycia przez kilku uczestników tej samej liczby punktów Organizator zastrzega sobie prawo wybierania zwycięzców drogą losowania.
 4. Organizator powiadomi Uczestników o wynikach quizu nie później niż do 28.05.2020r.
 5. Organizator poinformuje laureatów quizu o uzyskaniu prawa do otrzymania nagrody używając adresów e-mail. Odbiór nagród będzie możliwy w budynku KDK na stanowisku ochrony w dniach 01 – 05 czerwca 2020r.

Nagrody

 1. W quizie są do wygrania nagrody rzeczowe w postaci sadzonek krzewów róż dla najlepszych uczestników.
 2. Nie ma możliwości zamiany nagrody na jej ekwiwalent w formie pieniężnej.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do podziału nagrody ogólnej według własnych zasad.

Ochrona danych osobowych

 1. Podanie adresu e-mail przez uczestnika quizu (zwany dalej: Uczestnik) jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w quizie, ich niepodanie uniemożliwia przyznanie ewentualnej nagrody. Adres e-mail Uczestnika będzie przetwarzany przez Organizatora w celu poinformowania Uczestnika o wynikach quizu.
 2. Dane osobowe uczestników quizu są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu, to jest w celu identyfikacji uczestnika konkursu oraz wydania nagród zwycięzcom – nie dłużej niż przez okres przeprowadzania quizu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 3. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny
  z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Organizator nie udostępnia danych osobowych żadnym odbiorcom danych
  w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Uczestnik może żądać usunięcia swoich danych osobowych w każdym momencie, bez podawania powodu. Aby to zrobić, powinien napisać na adres: sekretariat@kdk.net.pl (wystarczy użycie sformułowania „żądam usunięcia swoich danych osobowych przetwarzanych przez Kutnowski Dom Kultury”).

Postanowienia końcowe

 1. Udział uczestnika w quizie jest równoznaczny ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, a także odwołania lub przerwania quizu. Informacje na ten temat zostaną opublikowane na stronie www.kdk.net.pl oraz w serwisie Fb www.facebook.com/KutnowskiDomKultury.
 3. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady quizu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu quizu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń niezawinionych przez Organizatora, w szczególności, jeśli wynikają one ze zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej bądź są wynikiem awarii lub innych problemów technicznych niezależnych od Organizatora.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłaszanie się do quizu w sposób niezgodny z regulaminem lub bez zapoznania się z zasadami regulaminu, w tym również wynikające z niewłaściwego jego zrozumienia.
 6. Wyniki guizu, w tym imiona i/lub nazwiska laureatów mogą być publikowane na stronie internetowej organizatora oraz na jego profilu w serwisie Facebook.

Related posts