RODO KDK

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Kutnowski Dom Kultury z siedzibą Kutno, Żółkiewskiego 4,

2) Inspektorem ochrony danych w Kutnowskim Domu Kultury jest Pani Marta Kwiatkowska-Tarcz, e-mail:  rodokdk@gmail.com

  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia realizacji zadań statutowych, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, dotyczących działalności Kutnowskiego Domu Kultury na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b)
  • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

– podmioty uprawnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

– podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające),

  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny realizacji wskazanego w punkcie 3) celu przetwarzania  w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe jeśli tak zostało określone w przepisach prawa lub dobrowolne jeżeli odbywa się na podstawie twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji określonych czynności lub brak możliwości zawarcia umowy.
  • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.