Misja

Misja

Misją Kutnowskiego Domu Kultury jest pozyskiwanie i przygotowanie mieszkańców Kutna do aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez edukację kulturalną, wychowanie przez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju ruchu artystycznego, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych oraz kształtowane wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze.

STATUT