Konkurs poetycki – Wyciągi z szuflady 2024 – edycja IV

Festiwal Złoty Środek Poezji ogłosił werdykt IV edycji konkursu Wyciągi z Szuflady!

Jury w składzie: Katarzyna Michalczak, Łęko Zygmuntówne i Piotr Grobliński postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

🔷 I nagroda równorzędna – 300 zł + nagrody książkowe:
Magdalena Cybulska (Łódź) – godło: pondula
Weronika Stępkowska (Łódź) – godło: rak time
🔹 II nagrody nie przyznano
🔹 III nagroda równorzędna – 200 zł + nagrody książkowe
Joanna Piaskowska (Kutno) – godło: wilczyńska
Martyna Łogin-Trenda (Łódź) – godło: projektowanie generatywne

🔹 Wyróżnienia równorzędne – nagrody książkowe
Piotr Sader (Żychlin) – godło: ps
Nina Gardolińska (Kutno) – godło: hertan

Wręczenie nagród odbędzie się 23 czerwca, o godz. 14:00 w Centrum Teatru Muzyki i Tańca, podczas XX Festiwal Złoty Środek Poezji / Kutno 2024

Gratulujemy!

 

Kutnowski Dom Kultury ogłasza
IV edycję Konkursu Poetyckiego pn. WYCIĄGI Z SZUFLADY
Skierowanego do mieszkańców województwa łódzkiego!

Konkurs odbędzie się w ramach XX Festiwalu Złoty Środek Poezji.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie pocztą lub złożenie w sekretariacie Kutnowskiego Domu Kultury zestawu trzech niepublikowanych wcześniej wierszy, w czterech egzemplarzach, opatrzonych godłem (pseudonimem), z dołączoną zaklejoną kopertą – na której musi znaleźć się takie samo godło oraz kategoria wiekowa autorki/autora.

Zaklejona koperta musi zawierać dane autora/autorki:

– imię i nazwisko
– wiek
– adres
– telefon kontaktowy
– adres e-mailowy)

– oraz podpisany formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

Konkurs skierowany jest do młodzieży (1 kategoria wiekowa) oraz osób dorosłych (2 kategoria wiekowa) mieszkających w województwie łódzkim.

1 kategoria – młodzież w wieku 15-18 lat
2 kategoria – dorośli (powyżej 18 lat)

Na zestawy składające się trzech wierszy czekamy do dnia 17 maja 2024 roku

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas XX Festiwalu Złoty Środek Poezji 23. czerwca 2024.
Laureatów poinformujemy wcześniej mailowo/telefonicznie.

Nagrodami w konkursie są:

– nagrody pieniężne
– zestawy książek poetyckich
– ewentualnie publikacja nagrodzonych wierszy

Zestawy prosimy wysyłać/ składać na adres:
Kutnowski Dom Kultury ul. Żółkiewskiego 4, 99-302 Kutno
Z dopiskiem na kopercie : WYCIĄGI Z SZUFLADY

We wszelkich sprawach związanych z konkursem prosimy o kontakt z Olą Kołodziejek mail: zlotysrodek@kdk.net.pl

 

Ochrona danych osobowych

1. Podanie adresu e-mail przez uczestnika konkursu (zwany dalej: Uczestnik) jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie, jego niepodanie uniemożliwia przyznanie ewentualnej nagrody. Adres e-mail Uczestnika będzie przetwarzany przez Organizatora w celu poinformowania Uczestnika o wynikach konkursu.
2. Dane osobowe uczestników konkursu są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu, to jest w celu identyfikacji uczestnika konkursu oraz wydania nagród zwycięzcom – nie dłużej niż przez okres przeprowadzania konkursu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń.
3. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Organizator nie udostępnia danych osobowych żadnym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Uczestnik może żądać usunięcia swoich danych osobowych w każdym momencie, bez podawania powodu. Aby to zrobić, powinien napisać na adres: sekretariat@kdk.net.pl (wystarczy użycie sformułowania „żądam usunięcia swoich danych osobowych przetwarzanych przez Kutnowski Dom Kultury”).


Postanowienia końcowe

1. Udział uczestnika w konkursie jest równoznaczny z akceptacją przez niego oraz jego opiekuna postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłaszanie się do konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub bez zapoznania się z zasadami Regulaminu, w tym również wynikające z niewłaściwego jego zrozumienia.
4. Wyniki konkursu, w tym imiona i/lub nazwiska laureatów mogą być publikowane na stronie internetowej Organizatora oraz na jego profilu w serwisie Facebook.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
6. Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.

IV Edycja Konkursu Wyciągi Z Szuflady 2024 REGULAMIN

Zgoda na przetwarzanie danych

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/mojego dziecka danych osobowych ……………………………………………………………….
(imię i nazwisko)
przez Kutnowski Dom Kultury, z siedzibą w Kutnie 99-302,
ul. Żółkiewskiego 4, w celu realizacji konkursu poetyckiego
„Wyciągi z szuflady”

…………………………….
(podpis)

 

Related posts