Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

Kutnowski Dom Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Kutnowskiego Domu Kultury www.kdk.net.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018-05-15.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-22.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
– załączone filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
– brak audiodeskrypcji dla załączonych materiałów video
– brak tekstów alternatywnych na części grafik i zdjęć

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Robert Strębski, robertstrebski@kdk.net.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 24 254 21 37. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Dostosowanie siedziby Kutnowskiego Domu Kultury w Kutnie przy ul. Żółkiewskiego 4  dla osób niepełnosprawnych

– Wykonane są 3 miejsca parkingowe (prawidłowo oznaczone) dla osób niepełnosprawnych  zgodnie z obowiązującymi przepisami,

– Obniżone są krawężniki wokół miejsc parkingowych,

– Wykonane są 2 podjazdy dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,

– W budynku zainstalowane są 2 windy osobowe, które umożliwiają dotarcie osobom niepełnosprawnym na każdą  kondygnację budynku  (w tym także na salę widowiskową i taras),

– Osoby niepełnosprawne mogą bez problemów występować na scenie (jest opracowany system poruszania się osób niepełnosprawnych od miejsca parkingowego z tyłu budynku, poprzez dojście do garderoby i wjazd windą do poczekalni aktorów i wejście na scenę,

– Drzwi do budynku są automatycznie otwierane,

– Początek i koniec biegu pochylni są wyróżnione przy pomocy kontrastowego koloru oraz zmiany w fakturze,

 Początek i koniec biegu schodów są wyróżnione przy pomocy kontrastowego koloru,

–  Wycieraczki są obsadzone  w poziomie posadzki,

–  W budynku KDK toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdej kondygnacji,

–  Toaleta dla osób niepełnosprawnych jest zawsze dostępna dla petentów/ pracowników z niepełnosprawnością szczególnie ruchową. Toalety dla osób niepełnosprawnych są doposażone w  pochwyty po obu stronach toalety i umywalki oraz w instalację alarmową,

– W budynku zamontowany jest dźwiękowy i świetlny system powiadamiania alarmowego pożarowego i antywłamaniowego,

– Osoby niepełnosprawne po zgłoszeniu potrzeby pomocy przy stanowisku ochrony KDK mają zapewnioną pomoc przy dostaniu się na miejsce organizowanych wydarzeń w siedzibie KDK,

– Pracownicy KDK są przygotowani do kontaktów z osobami niepełnosprawnymi oraz do udzielenia informacji,

– W przestrzeni budynku  są  zastosowane piktogramy z podstawowymi funkcjami obiektu i kierunkami dotarcia do najważniejszych pomieszczeń. Czcionka i piktogramy kontrastują z tłem,

– W budynku są umieszczone czytelne informacje wizualne o drogach ewakuacji w postaci piktogramów,

– Pisemne informacje umieszczone w przestrzeni budynku  są napisane dużą i bezszeryfową czcionką.