XIV Ogólnopolski Otwarty Konkurs Jednego Wiersza im. Pawła Bartłomieja Greca

5 czerwca 2021 roku odbyło się posiedzenie jury XIV Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu Jednego Wiersza im. Pawła Bartłomieja Greca. Jury w składzie: Adam Wiedemann – (przewodniczący jury), Grażyna Baranowska, Barbara Klicka i Jakub Kornhauser, po wysłuchaniu 30 wierszy postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

I Miejsce w kwocie 750 zł brutto każde:
Elżbieta Wiśniewska

Kacper Płusa

II Miejsce w kwocie 500 zł brutto:

Michał Krawczyk

III Miejsce w kwocie 400 zł brutto:

Emilia Mazur

Wyróżnienia w kwocie 300 brutto każde:
Anna Buchalska

Mariusz Baryła

GRATULUJEMY!


Przedstawiamy listę osób, które zgłosiły swój wiersz do XIV Ogólnopolskiego Otwartego Turnieju Jednego Wiersza im. P.B. Greca. W takiej kolejności (alfabetycznej, z małymi wyjątkami;) uczestnicy będą również prezentować zgłoszony do konkursu tekst.
Tradycyjnie już w konkursie tym nie prowadzimy selekcji, więc każdą z osób, która nadesłała tekst konkursowy, zapraszamy na Turniej do Kutna. Obecność autora na konkursie jest obowiązkowa.

Wydarzenie odbędzie się 5 czerwca, w sobotę, w Centrum Teatru Muzyki i Tańca (ul. Teatralna 1) w Kutnie. Startujemy o godz. 11.00, rejestracja uczestników od godz. 9.00, finał i wręczenie nagród około godz. 15.00.

Pula nagród w konkursie wynosi 3000 zł.

W tym roku wiersze oceniać będzie jury w składzie:

Barbara Klicka, Grażyna Baranowska, Adam Wiedemann, Jakub Kornhauser.

LISTA OSÓB:
1. AULICH ARKADIUSZ
2. BACZEWSKA MATYLDA
3. BARYŁA MARIUSZ
4. BAŚCIUK LIDIA
5. BECHER BOGDAN
6. BŁASZCZYK PUKIEWICZ JAKUB
7. BOREK KATIA
8. BUCHALSKA ANNA
9. BUCUŁA MATEUSZ
10. CENDROWSKA MICHALINA
11. CHARMUSZKO TADEUSZ
12. CHODINOW PATRYCJA
13. CHRUPCZAK ADAM
14. CZABANOWSKI WOJCIECH
16. CZOP MARTYNA
17. CZYŻEWSKI REMIGIUSZ
18. DERDA KRZYSZTOF
19. FREYER ALEKSANDER
20. GAWEŁEK MAJA
21. GÓRSKA DOMINKA
22. GRZEBISZ CEGIEŁKA NATALIA
23. GUZIK JOANNA
24. HENSOLDT ROLAND
25. HOJKA PATRYCJA
26. HORNIK SŁAWOMIR
27. ISKRA DARIA
28. JANIK DOMINIKA
29. JANIK PAULINA
30. JAŃCZAK EWA
31. KADYJEWSKA KATARZYNA
32. KALIŃSKA MARIA
33. KARWAT ROBERT
34. KĄDZIELSKA ANETA
35. KIJKOWSKI GRZEGORZ
36. KOMNATA KATARZYNA
37. KOMOROWSKA JULITA
38. KRASIŃSKI TOMASZ
39. KRAWCZYK MICHAŁ
40. KRUK PRZEMYSŁAW
41. KRZYKAWSKA KATARZYNA
42. KUMOR BARTOSZ
43. KWINTKIEWICZ KRZYSZTOF
44. LANGMAN MARTA
45. LIGAS AGNIESZKA
46. MARKIEWICZ CZESŁAW
47. MAZUR EMILIA
48. MIERZWIŃSKI KRZYSZTOF
49. MROZEK MONIKA
50. NIEMIEC GUSTKIEWICZ KAROLINA
51. NOWAK JOANNA
52. OLCZAK MIKOŁAJ
53. OLESIŃSKI LESZEK
54. PALARCZYK STĘPSKA MARIA
55. PIASECKA PAULINA
56. PIETKIEWICZ MONIKA
57. PILISZEWSKA ANNA
58. POŁEĆ SANDRA
59. POTRAWA DANUTA
60. PRASKA RÓŻA
61. RAUFLAJSZ MONIKA
62. ROESLER MATEUSZ
63. SCELINA PIO
64. SKŁODOWSKA MAJA
65. SOLORZ SARA
66. SOWA ADRIAN
67. STAROWICZ DIANA
68. STOJAK ALEKSANDRA
69. SUCHODZKA VERA
70. SYSIK TOMASZ
71. SZCZEPANIK KATARZYNA
72. SZCZĘSNA PATRYCJA
73. ŚWIŁŁO JACEK
74. TOMCZAK PIOTR
75. TONDERA ALEKSANDRA
76. WIŚNIEWSKA ALEKSANDRA
77. WIŚNIEWSKA ELŻBIETA
78. WOJCIESZAK BARTŁOMIEJ
79. WOJDYŁO JUSTYNA
80. WOJTACH TOMASZ
81. WRÓBLEWSKI ANDRZEJ
82. WYMYSŁOWSKI DAWID
83. ZAŁUGA AGNIESZKA
84. ZEMANEK PIOTR
85. ZIOBROWSKI ANDRZEJ
86. ŻUPIŃSKA ALEKSANDRA
87. ŻYHAŁKO MAGDALENA
88. GORCZYCA MARIA
89. MARKIEWICZ SEBASTIAN

Zapraszamy do wzięcia udziału w XIV Ogólnopolskim Otwartym Konkursie Jednego Wiersza im. Pawła Bartłomieja Greca w ramach Festiwalu Złoty Środek Poezji Kutno 2021.

Uwaga: Ze względu na zmianę daty Festiwalu, konkurs mający pierwotnie odbyć się 15 maja, odbędzie się 5 czerwca!

REGULAMIN

 1. Organizatorem konkursu jest Kutnowski Dom Kultury.
 2. Fundatorem wszystkich nagród jest Kutnowski Dom Kultury.
 3. Konkurs odbędzie się 5 czerwca 2021 r. w Kutnie (dokładne miejsce podane zostanie w pierwszym możliwym terminie)
 4. Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku od lat 16, które przygotują jeden wiersz, nieprzekraczający 2 stron maszynopisu, nigdzie dotąd niepublikowany, ani nienagrodzony w innych konkursach.
 5. Rozpoczęcie konkursu nastąpi 5 czerwca 2021 r. o godz. 11.00, w Kutnie.
  Kolejność uczestników oraz dokładne miejsce wydarzenia zostaną ogłoszone najpóźniej tydzień przed Konkursem na stronie internetowej Organizatora (www.kdk.net.pl) oraz na FB Festiwalu Złoty Środek Poezji.
 6. Jako zgłoszenie uczestnictwa w konkursie traktuje się przesłanie tekstu wiersza W OTWARTYM, EDYTOWALNYM PLIKU TEKSTOWYM zawierającym, poza tekstem wiersza, dane kontaktowe autora (imię i nazwisko, telefon, adres e-mail) na e-mail: zlotysrodek@kdk.net.pl do dnia 15 maja 2021 r. Zgłoszony wiersz powinien być odczytany przez autora lub osobę przez niego wskazaną podczas konkursu. Zgłoszenia przyjmujemy jedynie drogą mailową.
 7. Obecność autora w czasie konkursu oraz podczas wręczenia nagród jest warunkiem udziału w konkursie i ewentualnego otrzymania nagrody.
 8. Jury po wysłuchaniu wszystkich zgłoszonych wierszy przyzna nagrody pieniężne o łącznej puli 3000 zł.
 9. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 5 czerwca 2021 r. (godzina zostanie podana przez Organizatora w dniu Konkursu).
 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy.
 11. Organizator nie zapewnia noclegów uczestnikom konkursu.
 12. Gdyby z przyczyn niezależnych od organizatora konkurs nie mógł się odbyć w trybie stacjonarnym, przeprowadzony zostanie on zdalnie, w zmienionej formie. Wówczas warunkiem uczestnictwa będzie nadesłanie filmu z nagranym wierszem oraz formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych. Na podstawie nagrań jury wyłoni zwycięzców. O ewentualnej zmianie warunków konkursu poinformujemy nie później niż 15 maja 2021 roku.
 13. Dane organizatora:

Kutnowski Dom Kultury,
ul. Żółkiewskiego 4, 99-302 Kutno
tel. 24 252 72 37

www.kdk.net.pl

mail: zlotysrodek@kdk.net.pl

Ochrona danych osobowych

 1. Podanie adresu e-mail przez uczestnika konkursu (zwany dalej: Uczestnik) jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie, jego niepodanie uniemożliwia przyznanie ewentualnej nagrody. Adres e-mail Uczestnika będzie przetwarzany przez Organizatora w celu poinformowania Uczestnika o wynikach konkursu.
 2. Dane osobowe uczestników konkursu są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu, to jest w celu identyfikacji uczestnika konkursu oraz wydania nagród zwycięzcom – nie dłużej niż przez okres przeprowadzania konkursu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 3. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Organizator nie udostępnia danych osobowych żadnym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Uczestnik może żądać usunięcia swoich danych osobowych w każdym momencie, bez podawania powodu. Aby to zrobić, powinien napisać na adres: sekretariat@kdk.net.pl (wystarczy użycie sformułowania „żądam usunięcia swoich danych osobowych przetwarzanych przez Kutnowski Dom Kultury”).

Postanowienia końcowe

 1. Udział uczestnika w konkursie jest równoznaczny z akceptacją przez niego oraz jego opiekuna postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłaszanie się do konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub bez zapoznania się z zasadami Regulaminu, w tym również wynikające z niewłaściwego jego zrozumienia.
 4. Wyniki konkursu, w tym imiona i/lub nazwiska laureatów mogą być publikowane na stronie internetowej Organizatora oraz na jego profilu w serwisie Facebook.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.

Regulamin – Konkurs Jednego Wiersza im PB Greca 2021
Zgoda na przetwarzanie danych – Konkurs jednego wiersza – DOC
Zgoda na przetwarzanie danych – Konkurs jednego wiersza – PDF

Related posts