XIV Ogólnopolski Otwarty Konkurs Jednego Wiersza im. Pawła Bartłomieja Greca

Zapraszamy do wzięcia udziału w XIV Ogólnopolskim Otwartym Konkursie Jednego Wiersza im. Pawła Bartłomieja Greca w ramach Festiwalu Złoty Środek Poezji Kutno 2021.

Uwaga: Ze względu na zmianę daty Festiwalu, konkurs mający pierwotnie odbyć się 15 maja, odbędzie się 5 czerwca!

REGULAMIN

 1. Organizatorem konkursu jest Kutnowski Dom Kultury.
 2. Fundatorem wszystkich nagród jest Kutnowski Dom Kultury.
 3. Konkurs odbędzie się 5 czerwca 2021 r. w Kutnie (dokładne miejsce podane zostanie w pierwszym możliwym terminie)
 4. Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku od lat 16, które przygotują jeden wiersz, nieprzekraczający 2 stron maszynopisu, nigdzie dotąd niepublikowany, ani nienagrodzony w innych konkursach.
 5. Rozpoczęcie konkursu nastąpi 5 czerwca 2021 r. o godz. 11.00, w Kutnie.
  Kolejność uczestników oraz dokładne miejsce wydarzenia zostaną ogłoszone najpóźniej tydzień przed Konkursem na stronie internetowej Organizatora (www.kdk.net.pl) oraz na FB Festiwalu Złoty Środek Poezji.
 6. Jako zgłoszenie uczestnictwa w konkursie traktuje się przesłanie tekstu wiersza W OTWARTYM, EDYTOWALNYM PLIKU TEKSTOWYM zawierającym, poza tekstem wiersza, dane kontaktowe autora (imię i nazwisko, telefon, adres e-mail) na e-mail: zlotysrodek@kdk.net.pl do dnia 15 maja 2021 r. Zgłoszony wiersz powinien być odczytany przez autora lub osobę przez niego wskazaną podczas konkursu. Zgłoszenia przyjmujemy jedynie drogą mailową.
 7. Obecność autora w czasie konkursu oraz podczas wręczenia nagród jest warunkiem udziału w konkursie i ewentualnego otrzymania nagrody.
 8. Jury po wysłuchaniu wszystkich zgłoszonych wierszy przyzna nagrody pieniężne o łącznej puli 3000 zł.
 9. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 5 czerwca 2021 r. (godzina zostanie podana przez Organizatora w dniu Konkursu).
 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy.
 11. Organizator nie zapewnia noclegów uczestnikom konkursu.
 12. Gdyby z przyczyn niezależnych od organizatora konkurs nie mógł się odbyć w trybie stacjonarnym, przeprowadzony zostanie on zdalnie, w zmienionej formie. Wówczas warunkiem uczestnictwa będzie nadesłanie filmu z nagranym wierszem oraz formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych. Na podstawie nagrań jury wyłoni zwycięzców. O ewentualnej zmianie warunków konkursu poinformujemy nie później niż 15 maja 2021 roku.
 13. Dane organizatora:

Kutnowski Dom Kultury,
ul. Żółkiewskiego 4, 99-302 Kutno
tel. 24 252 72 37

www.kdk.net.pl

mail: zlotysrodek@kdk.net.pl

Ochrona danych osobowych

 1. Podanie adresu e-mail przez uczestnika konkursu (zwany dalej: Uczestnik) jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie, jego niepodanie uniemożliwia przyznanie ewentualnej nagrody. Adres e-mail Uczestnika będzie przetwarzany przez Organizatora w celu poinformowania Uczestnika o wynikach konkursu.
 2. Dane osobowe uczestników konkursu są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu, to jest w celu identyfikacji uczestnika konkursu oraz wydania nagród zwycięzcom – nie dłużej niż przez okres przeprowadzania konkursu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 3. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Organizator nie udostępnia danych osobowych żadnym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Uczestnik może żądać usunięcia swoich danych osobowych w każdym momencie, bez podawania powodu. Aby to zrobić, powinien napisać na adres: sekretariat@kdk.net.pl (wystarczy użycie sformułowania „żądam usunięcia swoich danych osobowych przetwarzanych przez Kutnowski Dom Kultury”).

Postanowienia końcowe

 1. Udział uczestnika w konkursie jest równoznaczny z akceptacją przez niego oraz jego opiekuna postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłaszanie się do konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub bez zapoznania się z zasadami Regulaminu, w tym również wynikające z niewłaściwego jego zrozumienia.
 4. Wyniki konkursu, w tym imiona i/lub nazwiska laureatów mogą być publikowane na stronie internetowej Organizatora oraz na jego profilu w serwisie Facebook.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.

Regulamin – Konkurs Jednego Wiersza im PB Greca 2021
Zgoda na przetwarzanie danych – Konkurs jednego wiersza – DOC
Zgoda na przetwarzanie danych – Konkurs jednego wiersza – PDF

Related posts