XVIII Ogólnopolski Konkurs Literacki na najlepszy poetycki debiut książkowy 2021

XVIII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Artura Fryza
na najlepszy poetycki debiut książkowy 2021

Konkurs obejmuje wszystkie debiutanckie, autorskie książki poetyckie autorów piszących w języku polskim wydane w roku 2021, które autor bądź wydawca nadeśle na adres Organizatora konkursu w ilości 5 egzemplarzy do dnia 25 lutego 2022 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Jako książkę debiutancką rozumie się pierwszy zwarty druk poety, opatrzony stopką wydawniczą i numerem ISBN bez względu na jego objętość.

Autorzy bądź wydawnictwa muszą dołączyć do książek wydrukowaną i wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz oświadczenie pełnoletniego lub niepełnoletniego klienta KDK stanowiące załącznik 1 i załącznik 2 do Regulaminu.

Jury Konkursu (Piotr Śliwiński – przewodniczący, Adam WiedemannJakub Kornhauser) przyzna nagrody o łącznej wartości 12.000 złotych. Zakładany podział nagród określa się w sposób następujący:

I nagroda – 5000 zł (kwota brutto),
II nagroda – 3000 zł (kwota brutto),
III nagroda – 2000 zł (kwota brutto).
Wyróżnienia: suma łączna – 2000 zł (kwota brutto).
Jury, w uzasadnionych okolicznościach, przysługuje prawo do innego podziału nagród.

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 11/12 czerwca 2022 w Kutnie, o dokładnym miejscu ogłoszenia wyników poinformujemy nie później niż 1 czerwca 2022 r. Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy zostaną poinformowani o wynikach konkursu do dnia 1 czerwca 2022 r.

W ramach Festiwalu organizowane będzie otwarte spotkanie laureatów XVIII OKL z prezentacją wierszy z nagrodzonych książek, w dniach 11 i 12 czerwca 2022 roku. Uczestnicy wypełniając kartę zgłoszeniową deklarują obecność na spotkaniu. Spotkanie odbędzie się w Kutnie.

Nadesłanie książek debiutanckich na adres Organizatora we wskazanym terminie oznacza akceptację regulaminu i deklarację, że autor nigdy wcześniej nie wydał żadnej książki noszącej cechy poetyckiego debiutu książkowego w rozumieniu niniejszego regulaminu.

Wszelkie pytania prosimy kierować do Koordynatorki konkursu – Oli Kołodziejek na adres mailowy: zlotysrodek@kdk.net.pl

Adres, na który należy wysyłać książki wraz z kartą zgłoszeniową (załącznik nr 1) i oświadczeniem (załącznik nr 2):

Kutnowski Dom Kultury,
ul. Żółkiewskiego 4,
99-302 Kutno,
z dopiskiem „XVIII Złoty Środek Poezji”.

Szczegóły w REGULAMINIE

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Karta zgłoszeniowa

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Oświadczenie

Related posts