XVI Ogólnopolski Otwarty Konkurs Jednego Wiersza im. Pawła Bartłomieja Greca

Zapraszamy do wzięcia udziału w
XVI Ogólnopolskim Otwartym Konkursie Jednego Wiersza im. Pawła Bartłomieja Greca
w ramach Festiwalu Złoty Środek Poezji Kutno 2023

 

 1. Organizatorem konkursu jest Kutnowski Dom Kultury.
 2. Fundatorem wszystkich nagród jest Kutnowski Dom Kultury.
 3. Konkurs odbędzie się 18 czerwca 2023 r. o godz.11.00, w Kutnie w Centrum Teatru Muzyki i Tańca przy ul. Teatralnej 1.
 4. Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku od lat 16, które przygotują jeden wiersz, nieprzekraczający 2 stron maszynopisu, nigdzie dotąd niepublikowany, ani nienagrodzony w innych konkursach.
 5. Rozpoczęcie konkursu nastąpi 18 czerwca 2023 r. o godz. 11.00.
  Kolejność uczestników oraz dokładne miejsce wydarzenia zostaną ogłoszone najpóźniej tydzień przed Konkursem na stronie internetowej Organizatora (www.kdk.net.pl) oraz na FB Festiwalu Złoty Środek Poezji.
 6. Jako zgłoszenie uczestnictwa w konkursie traktuje się przesłanie tekstu wiersza W OTWARTYM, EDYTOWALNYM PLIKU TEKSTOWYM zawierającym poza tekstem wiersza, dane kontaktowe autora (imię i nazwisko, telefon, adres e-mail) na e-mail: zlotysrodek@kdk.net.pl do dnia 2 czerwca 2023 r. Zgłoszony wiersz powinien być odczytany przez autora lub osobę przez niego wskazaną podczas konkursu. Zgłoszenia przyjmujemy jedynie drogą mailową.
 7. Obecność autora w czasie konkursu oraz podczas wręczenia nagród jest warunkiem udziału w konkursie i ewentualnego otrzymania nagrody.
 8. Jury po wysłuchaniu wszystkich zgłoszonych wierszy przyzna nagrody pieniężne o łącznej puli 3000 zł.
 9. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 18 czerwca 2023 r. (godzina zostanie podana przez Organizatora w dniu Konkursu).
 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy.
 11. Organizator nie zapewnia noclegów uczestnikom konkursu.
 12. Dane organizatora:

Kutnowski Dom Kultury, ul. Żółkiewskiego 4, 99-302 Kutno

tel. 24 254 21 37

www.kdk.net.pl

mail : zlotysrodek@kdk.net.pl

Ochrona danych osobowych

 1. Podanie adresu e-mail przez uczestnika konkursu (zwany dalej: Uczestnik) jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie, jego niepodanie uniemożliwia przyznanie ewentualnej nagrody. Adres e-mail Uczestnika będzie przetwarzany przez Organizatora w celu poinformowania Uczestnika o wynikach konkursu.
 2. Dane osobowe uczestników konkursu są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu, to jest w celu identyfikacji uczestnika konkursu oraz wydania nagród zwycięzcom – nie dłużej niż przez okres przeprowadzania konkursu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 3. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Organizator nie udostępnia danych osobowych żadnym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Uczestnik może żądać usunięcia swoich danych osobowych w każdym momencie, bez podawania powodu. Aby to zrobić, powinien napisać na adres: sekretariat@kdk.net.pl (wystarczy użycie sformułowania „żądam usunięcia swoich danych osobowych przetwarzanych przez Kutnowski Dom Kultury”).

Postanowienia końcowe

 1. Udział uczestnika w konkursie jest równoznaczny z akceptacją przez niego oraz jego opiekuna postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłaszanie się do konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub bez zapoznania się z zasadami Regulaminu, w tym również wynikające z niewłaściwego jego zrozumienia.
 4. Wyniki konkursu, w tym imiona i/lub nazwiska laureatów mogą być publikowane na stronie internetowej Organizatora oraz na jego profilu w serwisie Facebook.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
 6. Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.

REGULAMIN

Related posts