Wyciągi z szuflady – WYNIKI KONKURSU POETYCKIEGO

Miło nam poinformować, że w finale 1. edycji konkursu poetyckiego WYCIĄGI Z SZUFLADY organizowanego w ramach Festiwalu Złoty Środek Poezji znalazły się zestawy wierszy opatrzone godłami:

HELVEGEN
MAJACZYNKA
WJ

ANONIMOWY AKROBATA

Finał konkursu i wręczenie nagród nastąpi 5 czerwca, o godz. 13.00 w Centrum Teatru Muzyki I Tańca w Kutnie, podczas Festiwalu Złoty Środek Poezji.

Na finał zapraszamy również wszystkie pozostałe osoby, które wzięły udział w konkursie, a nie znalazły się w jego finale. Będą na Państwa czekać poetyckie upominki. 🙂


Ze względu na przesunięcie terminu Festiwalu Złoty Środek Poezji przedłużamy termin składania wierszy w konkursie Wyciągi z Szuflady.

Na zestawy, opatrzone godłem (SIC!) czekamy do 14 maja.

Nagrody: 1000 zł do podziału, zestawy książek poetyckich, publikacja wierszy.


Kutnowski Dom Kultury ogłasza Konkurs Poetycki pn. WYCIĄGI Z SZUFLADY.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców Kutna i powiatu Kutnowskiego. Konkurs odbędzie się w ramach Festiwalu Złoty Środek Poezji. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie pocztą lub złożenie w sekretariacie Kutnowskiego Domu Kultury zestawu trzech niepublikowanych wcześniej wierszy, w czterech egzemplarzach, opatrzonych godłem, z dołączoną zaklejoną kopertą – na której musi znaleźć się takie samo godło oraz wiek autora/autorki. Zaklejona koperta musi zawierać dane autora/autorki (imię, nazwisko, wiek, adres, telefon kontaktowy, adres e-mailowy) oraz podpisany formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Konkurs skierowany jest do młodzieży oraz osób dorosłych mieszkających w Kutnie lub powiecie kutnowskim.

Konkurs podzielony jest na 2 kategorie wiekowe:
1 kategoria – młodzież w wieku 15-18 lat
2 kategoria – dorośli (powyżej 18 lat)

Na zestawy składające się trzech wierszy czekamy do dnia 23 kwietnia 2021. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas XVII Festiwalu Złoty Środek Poezji. Laureatów poinformujemy wcześniej mailowo/telefonicznie.

Nagrodami w konkursie są:
– nagrody finansowe (1000 zł do podziału!)
– zestawy książek poetyckich
– publikacja nagrodzonych wierszy

Zestawy prosimy wysyłać / składać na adres:
Kutnowski Dom Kultury
ul. Żółkiewskiego 4
99-302 Kutno

Z dopiskiem na kopercie: WYCIĄGI Z SZUFLADY

We wszelkich sprawach związanych z konkursem prosimy o kontakt z Olą Kołodziejek, mail: zlotysrodek@kdk.net.pl

Ochrona danych osobowych
1. Podanie adresu e-mail przez uczestnika konkursu (zwany dalej: Uczestnik) jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie, jego niepodanie uniemożliwia przyznanie ewentualnej nagrody. Adres e-mail Uczestnika będzie przetwarzany przez Organizatora w celu poinformowania Uczestnika o wynikach konkursu.
2. Dane osobowe uczestników konkursu są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu, to jest w celu identyfikacji uczestnika konkursu oraz wydania nagród zwycięzcom – nie dłużej niż przez okres przeprowadzania konkursu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń.
3. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Organizator nie udostępnia danych osobowych żadnym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Uczestnik może żądać usunięcia swoich danych osobowych w każdym momencie, bez podawania powodu. Aby to zrobić, powinien napisać na adres: sekretariat@kdk.net.pl (wystarczy użycie sformułowania „żądam usunięcia swoich danych osobowych przetwarzanych przez Kutnowski Dom Kultury”).

Postanowienia końcowe
1. Udział uczestnika w konkursie jest równoznaczny z akceptacją przez niego oraz jego opiekuna postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłaszanie się do konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub bez zapoznania się z zasadami Regulaminu, w tym również wynikające z niewłaściwego jego zrozumienia.
4. Wyniki konkursu, w tym imiona i/lub nazwiska laureatów mogą być publikowane na stronie internetowej Organizatora oraz na jego profilu w serwisie Facebook.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
6. Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.

Wyciągi z szuflady – konkurs poetycki – REGULAMIN
Zgoda na przetwarzanie danych – konkurs poetycki Wyciągi z szuflady – PDF
Zgoda na przetwarzanie danych – konkurs poetycki Wyciągi z szuflady – DOC

Related posts