Wyciągi z szuflady edycja II – WYNIKI KONKURSU POETYCKIEGO

Rozstrzygnęliśmy konkurs “Wyciągi z szuflady” skierowany do poetek i poetów z Kutna i okolic.

Jury w składzie: Piotr Grobliński (przewodniczący), Ewa Jarocka i Ola Kołodziejek, po zapoznaniu się z 11 zestawami wierszy nadesłanymi na II edycję konkursu, postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 

W kategorii Dorośli:

1 miejsce – Nina Gardolińska(nagroda w wysokości 300 zł i zestaw książek poetyckich)

Wyróżnienie – Anna Buchalska (wyróżnienie w wysokości 100 zł i zestaw książek poetyckich)

 

W kategorii Młodzież:

1 miejsce – Piotr Sudera (nagroda w wysokości 300 zł i zestaw książek poetyckich)

2 miejsce – Zuzanna Łabęcka (nagroda w wysokości 200 zł i zestaw książek)

Wyróżnienia (w wysokości 100 zł i zestawy książek)

Maja Chodorowska

Szymon Krzeszewski

Oliwia Smolczewska

 


 

Miło nam poinformować, że w dniu 23 maja 2022, jury w składzie: Piotr Grobliński (przewodniczący), Ewa Jarocka i Ola Kołodziejek do finału 2. edycji konkursu poetyckiego WYCIĄGI Z SZUFLADY organizowanego w ramach Festiwalu Złoty Środek Poezji, zakwalifikowało zestawy wierszy opatrzone następującymi godłami (w kolejności alfabetycznej):

Kategoria DOROŚLI:

MOTYL
VOLUSPA

Kategoria MŁODZIEŻ:

LIV
MAJACZYNKA
NOTOS
POST SCRIPTUM
ZUZANNA ŁABĘCKA

Finał konkursu i wręczenie nagród nastąpią 12 czerwca, o godz. 14.00 w Centrum Teatru Muzyki I Tańca w Kutnie, podczas Festiwalu Złoty Środek Poezji.

Na finał zapraszamy wszystkie osoby, które wzięły udział w konkursie, a nie znalazły się wśród osób nagrodzonych. Będą na Was czekać poetyckie upominki. 🙂

 


 

Kutnowski Dom Kultury ogłasza II edycję Konkursu Poetyckiego „WYCIĄGI Z SZUFLADY”

Skierowanego do mieszkańców Kutna i powiatu kutnowskiego. Konkurs odbędzie się w ramach Festiwalu Złoty Środek Poezji. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie pocztą lub złożenie w sekretariacie Kutnowskiego Domu Kultury zestawu trzech niepublikowanych wcześniej wierszy, w czterech egzemplarzach, opatrzonych godłem (pseudonimem), z dołączoną zaklejoną kopertą – na której musi znaleźć się takie samo godło oraz wiek autora/autorki. Zaklejona koperta musi zawierać dane autora/autorki (imię, nazwisko, wiek, adres, telefon kontaktowy, adres e-mailowy) oraz podpisany formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Konkurs skierowany jest do młodzieży oraz osób dorosłych mieszkających w Kutnie lub powiecie kutnowskim. Konkurs podzielony jest na 2 kategorie wiekowe:
I kategoria – młodzież w wieku 15-18 lat
II kategoria – dorośli (powyżej 18 lat)
Na zestawy składające się trzech wierszy czekamy do dnia 8 maja 2022
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas XVIII Festiwalu Złoty Środek
Poezji (12 czerwca 2022). Laureatów poinformujemy wcześniej mailowo/telefonicznie.

Nagrodami w konkursie są:
– nagrody finansowe (1000 zł do podziału!)
– zestawy książek poetyckich
– publikacja nagrodzonych wierszy

Zestawy prosimy wysyłać/ składać na adres:
Kutnowski Dom Kultury
ul. Żółkiewskiego 4
99-302 Kutno

Z dopiskiem na kopercie: WYCIĄGI Z SZUFLADY
We wszelkich sprawach związanych z konkursem prosimy o kontakt z Olą Kołodziejek
mail: zlotysrodek@kdk.net.pl

Ochrona danych osobowych
1. Podanie adresu e-mail przez uczestnika konkursu (zwany dalej: Uczestnik) jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie, jego niepodanie uniemożliwia przyznanie ewentualnej nagrody. Adres e-mail Uczestnika będzie przetwarzany przez Organizatora w celu poinformowania Uczestnika o wynikach konkursu.
2. Dane osobowe uczestników konkursu są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu, to jest w celu identyfikacji uczestnika konkursu oraz wydania nagród zwycięzcom – nie dłużej niż przez okres przeprowadzania konkursu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń.
3. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Organizator nie udostępnia danych osobowych żadnym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Uczestnik może żądać usunięcia swoich danych osobowych w każdym momencie, bez podawania powodu. Aby to zrobić, powinien napisać na adres: sekretariat@kdk.net.pl (wystarczy użycie sformułowania „żądam usunięcia swoich danych osobowych przetwarzanych przez Kutnowski Dom Kultury”).

Postanowienia końcowe
1. Udział uczestnika w konkursie jest równoznaczny z akceptacją przez niego oraz jego opiekuna postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłaszanie się do konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub bez zapoznania się z zasadami Regulaminu, w tym również wynikające z niewłaściwego jego zrozumienia.
4. Wyniki konkursu, w tym imiona i/lub nazwiska laureatów mogą być publikowane na stronie internetowej Organizatora oraz na jego profilu w serwisie Facebook.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
6. Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.

 

Regulamin drugiej edycji konkursu WYCIAGI Z SZUFLADY

Zgoda na przetwarzanie danych

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/mojego dziecka danych osobowych ……………………………………………………………….
(imię i nazwisko)
przez Kutnowski Dom Kultury, z siedzibą w Kutnie 99-302,
ul. Żółkiewskiego 4, w celu realizacji konkursu poetyckiego
„Wyciągi z szuflady”

…………………………….
(podpis)

 

 

Related posts