XX Ogólnopolski Konkurs Literacki na najlepszy poetycki debiut książkowy 2023

XX Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Artura Fryza na najlepszy poetycki debiut książkowy 2023

Konkurs obejmuje wszystkie debiutanckie autorskie książki poetyckie autorów piszących w języku polskim, wydane w roku 2023, które autor bądź wydawca nadeśle na adres Organizatora konkursu w ilości 5 egzemplarzy do dnia 10 stycznia 2024 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Jako książkę debiutancką rozumie się pierwszy zwarty druk poety opatrzony stopką wydawniczą i numerem ISBN bez względu na jego objętość.

Autorzy bądź Wydawcy w imieniu autorów muszą dołączyć do książek wydrukowaną i wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz oświadczenie pełnoletniego lub niepełnoletniego klienta KDK stanowiące załącznik 1 i załącznik 2 do regulaminu. Karty mogą być podpisane przez Wydawców w imieniu Autorów.

Jury Konkursu (Piotr Śliwiński – przewodniczący, Adam Wiedemann, Jakub Kornhauser) przyzna nagrody o łącznej wartości 12.000 złotych. Zakładany podział nagród określa się w sposób następujący:

I nagroda – 5000 zł (kwota brutto),
II nagroda – 3000 zł (kwota brutto),
III nagroda – 2000 zł (kwota brutto).
Wyróżnienia: suma łączna – 2000 zł (kwota brutto).
Jury ma prawo do innego podziału nagród.

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 8/9 czerwca 2024 w Kutnie, o dokładnym miejscu ogłoszenia wyników poinformujemy nie później niż 6 maja 2024 r. Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy zostaną poinformowani o wynikach konkursu najpóźniej do dnia 6 maja 2024 r.

W ramach Festiwalu organizowane będzie otwarte spotkanie laureatów XX Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego z prezentacją wierszy z nagrodzonych książek, w dniu 8 i 9 czerwca 2024 roku. Uczestnicy wypełniając kartę zgłoszeniową deklarują dostępność na spotkaniu. Spotkanie odbędzie się w Kutnie. Organizator zapewnia nocleg w Kutnie. Organizator nie zwraca kosztów podróży.

Warunkiem otrzymania nagród finansowych jest osobiste stawiennictwo nagrodzonych i wyróżnionych autorów (lub w szczególnych przypadkach – pisemnie przez nich upoważnionych przedstawicieli) na uroczystości oficjalnego ogłoszenia werdyktu i wręczenia nagród przez organizatora.

Nadesłanie książek debiutanckich na adres Organizatora we wskazanym terminie oznacza akceptację regulaminu i deklarację, że autor nigdy wcześniej nie wydał żadnej książki noszącej cechy poetyckiego debiutu książkowego w rozumieniu niniejszego regulaminu.

Wszelkie pytania prosimy kierować do Koordynatorki konkursu – Oli Kołodziejek na adres mailowy: zlotysrodek@kdk.net.pl

Adres, na który należy wysyłać książki wraz z kartą zgłoszeniową (załącznik nr 1) i oświadczeniem (załącznik nr 2):

Kutnowski Dom Kultury,
ul. Żółkiewskiego 4,
99-302 Kutno,
z dopiskiem „XX Złoty Środek Poezji 2024„.

Szczegóły w Regulaminie

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Karta zgłoszeniowa

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Oświadczenie

Related posts