XIX Ogólnopolski Konkurs Literacki na najlepszy poetycki debiut książkowy 2022

XIX Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Artura Fryza
na najlepszy poetycki debiut książkowy 2022

Konkurs obejmuje wszystkie debiutanckie autorskie książki poetyckie autorów piszących w języku polskim, wydane w roku 2022, które autor bądź wydawca nadeśle na adres Organizatora konkursu w ilości 5 egzemplarzy do dnia 5 lutego 2023 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Jako książkę debiutancką rozumie się pierwszy zwarty druk poety opatrzony stopką wydawniczą i numerem ISBN bez względu na jego objętość.

Autorzy bądź wydawcy muszą dołączyć do książek wydrukowaną i wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz oświadczenie pełnoletniego lub niepełnoletniego klienta KDK stanowiące załącznik 1 i załącznik 2 do regulaminu.

Jury Konkursu (Piotr Śliwiński – przewodniczący, Adam WiedemannJakub Kornhauser) przyzna nagrody o łącznej wartości 12.000 złotych. Zakładany podział nagród określa się w sposób następujący:

I nagroda – 5000 zł (kwota brutto),
II nagroda – 3000 zł (kwota brutto),
III nagroda – 2000 zł (kwota brutto).
Wyróżnienia: suma łączna – 2000 zł (kwota brutto).
Jury ma prawo do innego podziału nagród.

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 17/18 czerwca 2023 w Kutnie, o dokładnym miejscu ogłoszenia wyników poinformujemy nie później niż 31 maja 2023 r. Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy zostaną poinformowani o wynikach konkursu najpóźniej do dnia 31 maja 2023 r.

W ramach Festiwalu organizowane będzie otwarte spotkanie laureatów XIX Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego z prezentacją wierszy z nagrodzonych książek, w dniu 17 i 18 czerwca 2022
roku. Uczestnicy wypełniając kartę zgłoszeniową deklarują obecność na spotkaniu. Spotkanie odbędzie się w Kutnie.

Nadesłanie książek debiutanckich na adres Organizatora we wskazanym terminie oznacza akceptację regulaminu i deklarację, że autor nigdy wcześniej nie wydał żadnej książki noszącej cechy poetyckiego debiutu książkowego w rozumieniu niniejszego regulaminu.

Wszelkie pytania prosimy kierować do Koordynatorki konkursu – Oli Kołodziejek na adres mailowy: zlotysrodek@kdk.net.pl

Adres, na który należy wysyłać książki wraz z kartą zgłoszeniową (załącznik nr 1) i oświadczeniem (załącznik nr 2):

Kutnowski Dom Kultury,
ul. Żółkiewskiego 4,
99-302 Kutno,
z dopiskiem „Złoty Środek Poezji 2022„.

Szczegóły w REGULAMINIE

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Karta zgłoszeniowa

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Oświadczenie

Related posts